گزارش اولین جشنواره روز ملی مزرعه برنج

چکیده

اولین جشنواره روز ملی مزرعه برنج در تاریخ های 3 و 4 مرداد 1397 با حضور کشاورزان، محققین، کارشناسان برنج و مدیران کشوری و استانی و به منظور بیان دستاوردهای تحقیقاتی، مدیریت صحیح مزرعه، احصای مسائل و مشکلات برنج­کاران، انتقال تجربیات کشاورزان پیشرو و بیان سیاست ها و برنامه­های آتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور حفظ و  افزایش تولید پایدار برنج، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری از آب  در موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت برگزار شد. 

کلیدواژه‌ها