شماره‌های پیشین نشریه

فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در حوزه برنج و شالیزار دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی خود را در زمینه های ذیل ارسال فرمایند.

محورهای دوفصلنامه ترویجی شالیزار :

 • معرفی ارقام جدید و پرمحصول برنج
 • به­زراعی برنج
 •  بیوتکنولوژی برنج
 • تغذیه گیاهی  برنج
 • کنترل آفات، بیماری هاو علف های هرز  برنج
 • مکانیزاسیون  و کاربرد ماشین در مراحل مختلف تولید برنج
 • کشت و برداشت مجدد برنج
 • صنایع تبدیلی  و  فرآورده­های جانبی برنج
 • کیفیت و خواص غذایی برنج
 • مصارف جدید در حوزه غذا و دارو از برنج 
 • ضایعات برنج
 • اقتصاد و توسعه کشاورزی در برنج 
 • بازاریابی و بازرگانی برنج
 • دانش بومی برنج
 • کشت محصولات دوم مانند شبدر، باقلا، نخود فرنگی، کلزا، سبزی و صیفی  در شالیزار
 • زراعت‌های تلفیقی مانند پرورش برنج- ماهی و برنج- اردک و سایر موارد مرتبط با برنج
شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-72