تحلیل قیمت برنج های صادراتی در تجارت جهانی

چکیده

نگاهی به نرخها و تغییرات آنها در ارقام مختلف برنج، نشانگر کاهش نرخ جهانی برنج است. این کاهش در برهه زمانی ژانویه – آوریل سال 2018 و سال 2019 بین 9/1 تا 2/17 درصد بود. یعنی اکثریت قریب به اتفاق برنجهای صادراتی جهان از سال 2014 میلادی تاکنون، رشد نرخ منفی داشتند و این در حالی است که نرخ تولید و فروش برنجهای ایرانی (چه پرمحصول و چه کیفی) مرتبا رو به افزایش بود. دلایل متعددی را میتوان در این خصوص دخیل دانست 

کلیدواژه‌ها