بکارگیری توصیه فنی در کشت مجدد برنج جهت پایداری اکوسیستم شالیزاری

چکیده

مدیریت مزرعه در کشت مجدد برنج می‎بایستی بر اساس دانش اکوفیزیولوژیکی گیاه برنج باشد. بر اساس آمار سال 1396 سازمان جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت مجدد برنج در استان مازندران 45 هزار هکتار بود. تنش‎های زنده و غیر زنده باعث کاهش محصول در کشت مجدد می‎شوند. بنابراین بکارگیری توصیه فنی و رقم مناسب، جهت حصول عملکرد مطلوب ضروری است. تاریخ مناسب نشاکاری در کشت مجدد برنج، نیمه اول مرداد ماه است. طول دوره رشد گیاهچه در خزانه 15 تا 17 روز است. جهت تهیه زمین اصلی، جمع‎آوری کاه و کلش حاصل از کشت اول برنج و خروج آن از سطح مزرعه ضروری است. مصرف کود NPK کم‌تر از کشت اول ولی تراکم نشا در واحد سطح بیشتر از کشت اصلی باشد. وجین دستی یکبار، کنترل آفت ساقه‎خوار از حشره‎کش توصیه شده توسط حفظ نباتات در دو نوبت، مرحله رویشی و زایشی، کنترل بیماری بلاست با قارچ‎کش ناتیوو به میزان 160 گرم در هکتار در صورت نیاز در مرحله گلدهی استفاده ‎شود. آبیاری تناوبی تا مرحله گلدهی ادامه یابد و در مهر وآبان ماه به‎خاطر بارندگی نیازی به آبیاری نیست.

کلیدواژه‌ها