آنام، رقم جدید برنج حاصل از اصلاح ارقام محلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در راستای تداوم معرفی ارقام جدید با دارا بودن خصوصیات ارقام محلی و با هدف کاهش ارتفاع بوته و طول دوره رشد، جمعیت اصلاحی حاصل از تلاقی رقم هاشمی به عنوان والد پدری و رقم صالح به عنوان والد مادری در سال 1383 تشکیل و با استفاده از روش اصلاحی شجره‌ای گزینش لاین‌های پاکوتاه و زودرس طی یک دوره پنج ساله (1389-1385) انجام شد. از تلاقی مذکور تعداد 13 لاین امیدبخش جدید انتخاب و با ارزیابی آن‌ها طی دو سال در 3 مکان، لاین جدید با کد RI1830-12 با عملکرد و پایداری بالاتر مورد گزینش نهایی واقع و به عنوان رقم آنام در سال 1397 به جامعه کشاورزی معرفی شد. رقم جدید آنام، با عملکرد دانه 6-8/4 تن در هکتار، دانه بلند و قلمی، وزن صد دانه 6/2-5/2 گرم، تعداد دانه پر 145-135 عدد و میزان آمیلوز 21-20 درصد، ضمن برتری نسبت به والدین خود جزء ارقام زودرس (104-100 روز) و پاکوتاه (102-93 سانتی‌متر) محسوب شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می‌باشد. رقم مذکور از نظر ساختار ظاهری و مورفولوژی بسیار شبیه رقم محلی ایرانی بویژه رقم دمسیاه است و همانند آن دارای ریشک‌های کوتاه و سیاه‌رنگی می‌باشد. جوانه‌زنی بذر‌های رقم آنام در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت بالایی برخوردار می‌باشد. پخت برنج سفید رقم آنام به صورت کته و آبکش و مصرف آن نشان داد که از کیفیت پخت و خوراک بسیار خوبی برخوردار است و بعد از پخت نرم بوده و همانند ارقام محلی دارای عطر و طعم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها