تیسا، برنج زودرس، کیفی و پرمحصول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رقم جدید برنج با نام تیسا که دارای عملکرد بالا و کیفیت دانه مطلوب و زودرس می‌باشد از تلاقی رقم محلی بینام و یک لاین خارجی از موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج به دست آمده است. کارهای مقدماتی برای تهیه این رقم در سال 1378 آغاز و پس از انجام آزمایش‌های متعدد و انجام گزینش و بررسی‌های مختلف مزرعه‌ای و آزمایشگاهی، پس از تایید زودرسی، کیفیت مطلوب و عملکرد بالا، این رقم در سال 1397 به عنوان رقم جدید با نام "تیسا" معرفی شد. بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده، این رقم مقاوم به بیماری‌ بلاست و شیت بلایت و متحمل به آفت کرم ساقه‌خوار می‌باشد. این رقم دارای میزان آمیلوز متوسط (9/21 درصد)، طول دانه بلند (9/7 میلی­متر و پس از پخت 7/14میلی متر )، ارتفاع مناسب گیاه (115-110 سانتی­متر)، وزن هزار دانه (30 گرم)، زودرس (95-90 روز) و عملکرد بالای شلتوک (5/7 تن در هکتار و با پتانسیل تولید 12-11 تن در هکتار) می‌باشد. با توجه به مقاوم بودن این رقم به بیماری‌ها، از هزینه اضافی ناشی از مصرف سموم کاسته شده و کاهش آلودگی­های زیست‌محیطی را نیز در پی دارد. با توجه به روند رو به رشد جمعیت و محدود بودن سطح زیر کشت، کشت این رقم می‌تواند رضایت کشاورزان را به لحاظ کمّی و کیفی تأمین کند و گامی در جهت افزایش ضریب خود کفایی، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی باشد.

کلیدواژه‌ها