مدیریت بیماری های بذرزاد برنج برای تولید نشای سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تهیه خزانه برنج و پرورش نشا­های سالم و قوی اساسی‌ترین مرحله کشت برنج می­باشد. به طوری‌که برنج­کاران معتقدند، اگر کسی بتواند در خزانه، نشاهای سالم و قوی تهیه نماید کشاورز ماهری محسوب می‌شود. تولید گیاهچه‌های قوی و سالم می‌تواند سهم زیادی در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. بذر دنیای کوچک میکروب‌ها است که توانایی حمل انواع گسترده‌ای از قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، نماتدها و غیره را دارد که قادرند باعث ایجاد بیماری‌هایی در گیاهچه‌ها یا گیاهان گردند. آلودگی بذر برنج به عوامل بیماری‌زای قارچی و باکتریایی بذرزاد، مشکل بزرگی برای کشاورزان در دنیا و ایران می‌باشد که در شرایط مساعد در خزانه‌ها باعث مرگ و میر گیاهچه‌ها و ایجاد خسارت می‌شوند. از مهمترین بیماریهای بذرزاد برنج، پوسیدگی طوقه، لکه قهوه‌ای و بلاست برنج می‌باشند. بهترین راهبرد برای مدیریت این بیماری‌ها در خزانه و مزرعه، استفاده از بذرهای سالم و عاری از آلودگی است. بنابراین برای پرورش نشای سالم، سبک و سنگین نمودن بذرها در محلول نمک و سپس ضد عفونی بذر برنج با قارچ­کش مناسب برای کنترل بیماری‌های بذرزاد ضروری می‌باشد. همچنین در صورت آلودگی نشا در خزانه به بیماری لکه قهوه‌ای و بلاست، می‌توان با روش مبارزه شیمیایی با استفاده از قارچکش مناسب از انتقال نشای بیمار به مزرعه جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها