اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مریم حسینی چالشتری

اصلاح نباتات مسئول موسسه تحقیقات برنج کشور

hosseinichaleshtorimaryamgmail.com
09111388565

سردبیر

مرتضی نصیری

زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

m_nasiri1yahoo.com
09111559717

اعضای هیات تحریریه

جمیل علیزاده شایق

رئیس انجمن برنج ایران

iranriceassoyahoo.com
09122041630

عبدالرحمن عرفانی

زراعت-فیزیولوژی معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور

r_erfani2002yahoo.com
09111398689

عبدالعلی گیلانی

زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-واحد برنج

gilani.abdolaliyahoo.com
09166149232

مسعود اصفهانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی گیلان

mesfahanyahoo.com
013-33690282

محمد محمدیان

علوم خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران

mohammadian953yahoo.com
011-43253915

مجید بهادری

زراعت مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران

bahadorian.1348yahoo.com
09113556265

محمدرضا یزدانی

آبیاری موسسه تحقیقات برنج کشور

smryazdanyyahoo.com
09111366389

فریدون پاداشت دهکایی

گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج

padashtfyahoo.com
09111384982

ولی الله کریمی

آبخیزداری-منابع آب عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

vkarimi80gmail.com
09113272853

مهدی جلائیان

گیاهپزشکی محقق بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات برنج کشور

mahdi_jalaeianyahoo.com
09155156235

اصغر جدی نیا

مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان

asjeddigmail.com
09111342610

مدیر داخلی

ناهید فتحی

زراعت کارشناس ارشد آزمایشگاه کیفیت و تجزیه بذر

nahidfathi21yahoo.com
09113209376